oregon

texas-tech-oklahoma-state-recent
arizona-state-oregon-recent